Advokátní kancelář tvoří dva samostatní advokáti – JUDr. Ivana Zbořilová (zapsaná do České advokátní komory v roce 2010) a JUDr. Martin Zbořil (zapsaný do České advokátní komory v roce 2012).

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby. Poskytujeme klientům právní zastupování před soudy i jinými orgány, právní poradenství, přípravu smluvních a dalších právních dokumentů. Nabídnout můžeme rovněž efektivní správu a vymáhání pohledávek klientů. Při poskytování právních služeb úzce spolupracujeme s dalšími advokáty.

Člen naší kanceláře, JUDr. Martin Zbořil, je členem Unie obhájců České republiky (více info www.uocr.cz ).

JUDr. Ivana Zbořilová je členkou české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo - Czech Employment Lawyers Association (CzELA), která sdružuje přední české advokáty, kteří dlouhodobě a aktivně působí v oblasti pracovního práva (více info www.czela.cz).

Využijte proto možnosti sjednat si schůzku, kde se můžeme společně věnovat Vaší věci.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Právní služby

Právní služby poskytujeme zejména, nikoliv výlučně, v těchto oborech:

  • právo občanské a obchodní (zastupování v občanskoprávním řízení – nalézacím i exekučním, pojišťovací právo, právo nemovitostí, vymáhání pohledávek, náhrada škody, korporátní právo, obchodní rejstřík atd.)
  • právo pracovní (pracovní smlouvy, zastupování ve sporech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli atd.)
  • právo rodinné (určení výživného, rozvod manželství atd.) • právo trestní (obhajoba v trestních věcech, zastupování poškozených, podání orgánům činným v trestním řízení atd.)
  • právo trestní (obhajoba v trestních věcech, zastupování poškozených, podání orgánům činným v trestním řízení atd.)
  • právo dopravní (zastupování poškozených z dopravních nehod, právní pomoc pozůstalým po obětech dopravních nehod při vymáhání odškodnění, uplatnění nároků na náhradu škody)
  • provádíme advokátní úschovu
  • provádíme konverzi dokumentů a činíme prohlášení o pravosti podpisu (ověřování podpisu)

Cena za poskytování právních služeb

Odměna za právní službu může být určena dohodou mezi advokátem a klientem a to například jako hodinová sazba, sazba za jeden úkon právní služby či jako celková odměna za ucelenou právní službu (obsahující více úkonů právní služby).

V případě, že se strany na ceně za poskytování právních služeb dopředu nedohodly, postupuje se při stanovení výše odměny advokáta dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v pozdějším znění, které závazně stanovuje konkrétní výši odměny pro určitý druh právních úkonů.

Advokát má vedle nároku na odměnu advokáta též nárok na náhradu hotových výdajů a to zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300 Kč na jeden úkon právní služby. Není-li o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše této náhrady právními předpisy o cestovních náhradách. Advokátu náleží také náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby a to při úkonech prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět a za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut. Není-li dohodnuto jinak, činí náhrada 100 Kč za každou i jen započatou půlhodinu.

Odměna advokáta a náhrada hotových výdajů je v případě plátcovství navýšena o daň z přidané hodnoty (DPH).

Pro bližší podrobnosti využijte odkaz na znění advokátní tarifu na webových stránkách České advokátní komory: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=43

Novinky

Kontaktujte nás

+420 605 873 801
+420 602 295 612
info@akzb.cz

Sídlo

Komenského 256/23
500 03 Hradec Králové

tel.: +420 605 873 801
       +420 602 295 612
e-mail: info@akzb.cz

JUDr. Ivana Zbořilová, advokátka

JUDr. Ivana Zbořilová, advokátka

ev. č. ČAK: 13004
ID DS: 34mfu5w

JUDr. Ivana Zbořilová, advokátka

JUDr. Martin Zbořil, advokát

ev. č. ČAK: 14379
ID DS: swkfvgw

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Právním základem pro zpracování je tato smlouva a poskytování osobních údajů je povinností klienta. Účelem poskytnutí osobních údajů je poskytování právních služeb podle této smlouvy. Příjemci osobních údajů jsou orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelé údržby informačního systému a další příjemci dle potřeb a pokynů klienta. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy s klientem a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá. Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

`