Advokátní kancelář tvoří dva samostatní advokáti – JUDr. Ivana Zbořilová (zapsaná do České advokátní komory v roce 2010) a JUDr. Martin Zbořil (zapsaný do České advokátní komory v roce 2012).

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby. Poskytujeme klientům právní zastupování před soudy i jinými orgány, právní poradenství, přípravu smluvních a dalších právních dokumentů. Nabídnout můžeme rovněž efektivní správu a vymáhání pohledávek klientů. Při poskytování právních služeb úzce spolupracujeme s dalšími advokáty.

Člen naší kanceláře, JUDr. Martin Zbořil, je členem Unie obhájců České republiky.

JUDr. Ivana Zbořilová je členkou české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo - Czech Employment Lawyers Association (CzELA), která sdružuje přední české advokáty, kteří dlouhodobě a aktivně působí v oblasti pracovního práva (více info www.czela.cz).

Využijte proto možnosti sjednat si schůzku, kde se můžeme společně věnovat Vaší věci.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Právní služby

Právní služby poskytujeme zejména, nikoliv výlučně, v těchto oborech:

  • právo občanské a obchodní (zastupování v občanskoprávním řízení – nalézacím i exekučním, pojišťovací právo, právo nemovitostí, vymáhání pohledávek, náhrada škody, korporátní právo, obchodní rejstřík atd.)
  • právo pracovní (pracovní smlouvy, zastupování ve sporech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli atd.)
  • právo rodinné (určení výživného, rozvod manželství atd.) • právo trestní (obhajoba v trestních věcech, zastupování poškozených, podání orgánům činným v trestním řízení atd.)
  • právo trestní (obhajoba v trestních věcech, zastupování poškozených, podání orgánům činným v trestním řízení atd.)
  • právo dopravní (zastupování poškozených z dopravních nehod, právní pomoc pozůstalým po obětech dopravních nehod při vymáhání odškodnění, uplatnění nároků na náhradu škody)
  • provádíme advokátní úschovu
  • provádíme konverzi dokumentů a činíme prohlášení o pravosti podpisu (ověřování podpisu)

Cena za poskytování právních služeb

Odměna za právní službu může být určena dohodou mezi advokátem a klientem a to například jako hodinová sazba, sazba za jeden úkon právní služby či jako celková odměna za ucelenou právní službu (obsahující více úkonů právní služby).

V případě, že se strany na ceně za poskytování právních služeb dopředu nedohodly, postupuje se při stanovení výše odměny advokáta dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v pozdějším znění, které závazně stanovuje konkrétní výši odměny pro určitý druh právních úkonů.

Advokát má vedle nároku na odměnu advokáta též nárok na náhradu hotových výdajů a to zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300 Kč na jeden úkon právní služby. Není-li o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše této náhrady právními předpisy o cestovních náhradách. Advokátu náleží také náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby a to při úkonech prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět a za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut. Není-li dohodnuto jinak, činí náhrada 100 Kč za každou i jen započatou půlhodinu.

Odměna advokáta a náhrada hotových výdajů je v případě plátcovství navýšena o daň z přidané hodnoty (DPH).

Pro bližší podrobnosti využijte odkaz na znění advokátní tarifu na webových stránkách České advokátní komory:

Kontaktujte nás

+420 605 873 801
+420 602 295 612
info@akzb.cz

Sídlo

Komenského 256/23
500 03 Hradec Králové

tel.: +420 605 873 801
       +420 602 295 612
e-mail: info@akzb.cz

JUDr. Ivana Zbořilová, advokátka

JUDr. Ivana Zbořilová, advokátka

ev. č. ČAK: 13004
ID DS: 34mfu5w

JUDr. Ivana Zbořilová, advokátka

JUDr. Martin Zbořil, advokát

ev. č. ČAK: 14379
ID DS: swkfvgw